KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Predoslje 39
SI – 4000 Kranj

matična številka: 1685953

davčna številka: SI17471257

Odgovorna oseba:
mag. Franci Jagodic, v. d. direktorja
 
DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA:
22. dec. 2004
 

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA:
14. apr. 2020

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene v 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12). Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj, opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe. Zavod lahko opravlja tudi tržno dejavnost.


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe:

mag. Franci Jagodic, v. d. direktorja

Telefon: 00 386 (0)4 26 01 500

Faks: 00 386 (0)4 26 01 100

Naslov: Predoslje 39, 4000 Kranj

E-naslov: brdo@brdo.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:

Trenutno ni objavljenih dokumentov.


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.


2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Zavod ne vodi ali upravlja javnih evidenc.


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku določenem od 14. do 26. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

V fizični obliki so informacije javnega značaja dostopne v prostorih zavoda po predhodni najavi.

Fizični dostop je možen v pisarni vodstva, Predoslje 39, Kranj vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja


4. Projekt za razpis Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov
Dokumentacija je dostopna na: